Privacy Policy

Met deze privacyverklaring geeft Beheersjebudget invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat en waarom?
Om onze bedrijfsactiviteiten uit te oefenen verwerken wij persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kan Beheersjebudget geen uitvoering geven aan de benoeming door de Rechtbank om je vermogensrechtelijke zaken te behartigen.

Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke belangen van rechthebbenden. Beheersjebudget vertegenwoordigt je in en buiten rechte. Dit betekent, dat Beheersjebudget namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt, betalingen doet, regelingen treft en de belastingaangifte verricht.

Beheersjebudget verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna genoemde doelstellingen:

 • Derden, waarmee je betrekkingen hebt, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt de beschikking onderbewindstelling meegestuurd als machtiging.
 • Opstellen van rapportages en budgetoverzichten.
 • Jaarlijks moet er aan jou en aan de Rechtbank rekening en verantwoording worden afgelegd.

Voorbeelden van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die leiden tot de identificatie van een persoon. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende persoonsgegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats, maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers. Gevoelige gegevens, zoals ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Grondslagen
Beheersjebudget beroept zich op verschillende grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  Door de rechter is vastgesteld dat je bij je vermogensrechtelijke zaken moet worden bijgestaan. Hiervoor moet Beheersjebudget jouw gegevens opslaan om aan deze verplichting te kunnen voldoen.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
  In het geval je gebruik maakt van budgetbeheer uitgevoerd door Beheersjebudget heb je hiervoor een overeenkomst gesloten.
 • Op basis van toestemming;
  Tot slot verwerkt Beheersjebudget je gegevens op basis van toestemming. Deze toestemming verleen je, wanneer bovenstaande grondslagen niet voor jou van toepassing zijn door middel van dit getekende document.

Rechten
Uiteraard heb je ook rechten. Hieronder vind je een opsomming van deze rechten. Zoek bij twijfel of vragen contact met Beheersjebudget.

 • Recht op vergetelheid
  Je hebt het recht om Beheersjebudget te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijk voor die gegevens, waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.
 • Recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om van Beheersjebudget uw persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Zo kun je je gegevens makkelijk doorgeven aan een andere dienstverlener.
 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens, die Beheersjebudget van je verwerkt, in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens, die Beheersjebudget verwerkt, te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval je je naam wijzigt of gegevens niet correct in het systeem staan.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  Je hebt het recht bezwaar te maken. Echter, zonder gegevensverwerking kan Beheersjebudget haar werk niet uitvoeren.
 • Recht op duidelijke informatie over wat Beheersjebudget met je persoonsgegevens doet.
  Je krijgt bij de start van de vertegenwoordiging uitleg wat er met je gegevens gebeurt. Tevens kun je later in het proces verzoeken inzichtelijk te maken welke gegevens Beheersjebudget van jou heeft en waarvoor deze gebruikt worden.
 • Je hebt het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.
  Je kunt Beheersjebudget laten weten je gegevenstoestemming in te willen trekken.

Je kunt gebruik maken van deze rechten door een verzoek in te dienen bij Beheersjebudget onder vermelding van het recht, waarvan je gebruik wilt maken en onder het bijsluiten van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende wijziging of verzoek.

Indien Beheersjebudget voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Indien Beheersjebudget niet aan het verzoek kan voldoen, zul je hier de motivatie van ontvangen.

Welke gegevens slaat Beheersjebudget op:

 • NAW-gegevens
 • Inkomensgegevens
 • Bankgegevens
 • Schuldeisers
 • Vaste lasten
 • Leveranciers van specifieke diensten of goederen
 • Noodzakelijke informatie van overheidsinstellingen
 • Gegevens betreffende gezondheid (CIZ, diagnose, geschiedenis)
 • Contactgegevens van mantelzorgers en hulpverleners

Ontvangers van de persoonsgegevens
De volgende partijen kunnen ontvangers zijn van uw gegevens:

 • Gemeenten
 • Uitkeringsinstanties
 • Overheidsinstellingen (bijvoorbeeld CAK)
 • Nutsbedrijven
 • Rechtbank
 • Justitie of CJIB
 • Schuldeisers of diens vertegenwoordiger
 • Belastingdienst
 • Hulpverleners
 • Verzekeraars
 • Werkgevers
 • Woningbouw verzekeraars
 • Hypotheek verstrekkers
 • Kadaster
 • Kamer van Koophandel
 • Leveranciers specifieke diensten of goederen
 • Ontvangers provinciale en gemeentelijke heffingen

Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming
Beheersjebudget neemt geen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om gegevensverwerking door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de bewindvoerder) tussen zit.
Beheersjebudget gebruikt de volgende (online) computerprogramma’s of
-systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt:

 • OnView
  is een webapplicatie voor bewindvoering, cliëntregistratie en andere inkomensbeheer functies. OnView is een overzichtelijk programma voor bewindvoerders op een afgesloten webpagina, waarmee bewindvoerders zeer gemakkelijk cliëntgegevens kunnen inzien en het inkomen kunnen beheren.
 • WordPress
  Dit is een content management systeem ten behoeve van het maken en onderhouden van onze website. Wij maken op de website gebruik van een contactformulier. Ook kun je een e-mail sturen naar het bekende e-mail adres.

De bewaartermijn van de gegevens
Beheersjebudget bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens
Beheersjebudget gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden, waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker, dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen, die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.