Wat is beschermingsbewind?

Ben je niet in staat zelf je financiële zaken te regelen door bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking, dan is beschermingsbewind een mogelijkheid.
Ook kunnen problematische schulden een grondslag zijn voor bewindvoering. Beheersjebudget zal een overzicht maken van de schulden en contact opnemen met schuldeisers. Indien nodig zal Beheersjebudget helpen bij het opstarten van schuldhulpverlening bij de gemeente.

Veel gestelde vragen bewindvoering

Een bewindvoerder draagt zorg voor het vermogen en de goederen van iemand, die dit vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand zelf niet kan. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder en doet dit op verzoek van iemand die voor zichzelf of iemand anders beschermingsbewind aanvraagt. Beschermingsbewind wordt niet alleen aangevraagd voor gehandicapten en psychiatrisch patiënten, maar ook voor dementerenden, verslaafden en mensen met problematische schulden. De rechthebbende moet zelf een bewindvoerder bij de rechtbank aandragen. Dit mag een familielid zijn, maar kan ook een professionele bewindvoerder zoals Beheersjebudget zijn.
Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel en moet daarom bij de kantonrechter worden aangevraagd. Om beschermingsbewind aan te kunnen vragen, moet u eerst een bewindvoerder vinden. Dat kan een familielid maar ook een medewerker van bijvoorbeeld Beheersjebudget zijn. Wie kan een bewindvoerder aanvragen? Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door:
  • u zelf als rechthebbende
  • uw voogd
  • uw partner
  • uw familielid of bloedverwant tot aan de vierde graad
  • de instelling waar u verblijft
  • de Officier van Justitie
  • uw curator of mentor.
Dat iemand anders dan de betrokkene zelf beschermingsbewind aanvraagt, ligt voor de hand wanneer de persoon in kwestie de ernst van zijn of haar situatie niet inziet. De persoon die het beschermingsbewind aanvraagt noemen we de verzoeker. Dit is ook degene die als onderdeel van die aanvraag een bewindvoerder aandraagt.
Er is een inschatting gemaakt van het aantal uren per jaar dat een bewindvoerder gemiddeld met het traject van beschermingsbewind voor één rechthebbende (de onder bewind gestelde persoon) bezig is. Door dit aantal uren te vermenigvuldigen met het uurtarief wordt de jaarbeloning van de bewindvoerder per bewindvoeringstraject vastgesteld. De ministeriële regeling houdt rekening met allerlei speciale gevallen, zoals: • de combinatie van bewindvoering met curator- of mentorschap • beloning in een bewind met problematische schulden • 2-persoonshuishoudens (alleen bij een huwelijk in gemeenschap van goederen of een andere economische eenheid). Naast de jaarbeloning zijn er in de regeling ook tarieven vastgelegd voor: • de aanvangswerkzaamheden • verhuizing/verkoop/ontruiming van een woning • beheer persoonsgebonden budget (PGB) • opmaken eindrekening & verantwoording.
Bij dementie raakt iemand stap voor stap de controle over zijn leven kwijt. Er komt een moment waarop de dementerende zijn financiën niet langer zelfstandig kan beheren. Met beschermingsbewind kan hij zijn financiële zorgen uit handen geven aan een bewindvoerder. Mogelijk is de dementerende nog voldoende handelingsbekwaam om het beschermingsbewind zelf bij de kantonrechter aan te vragen. Is hij of zij dat niet, dan kan zijn partner of een ander naast familielid dit namens hem aanvragen. Beheersjebudget zorgt ervoor dat de financiën van dementerenden veilig en professioneel worden beheerd.
Beschermingsbewind beschermt mensen met een beperking tegen zichzelf en tegen misbruik door anderen. Die bescherming betreft het beheer van de financiën. Van iemand met dementie mag niet dezelfde financiële kennis en accuratesse worden verwacht als van een gezonde en handelingsbekwame volwassene. Om te voorkomen dat dementerenden onnodig schulden maken of door derden worden opgelicht, voorziet beschermingsbewind in een bewindvoerder die hun financiën beheert.
Veel mensen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan 18 jaar, zijn in de ogen van de wet handelingsbekwaam. Dit kan ongewild tot vervelende, ongewenste situaties en verplichtingen leiden. Daarom is het vaak verstandig ervoor te zorgen dat er een vertegenwoordiger is. Deze kan iemand met een verstandelijke beperking op specifieke gebieden beschermen, tegen zichzelf en tegen de wereld om hem heen. Naast familievertegenwoordiging zijn er twee andere mogelijkheden voor vertegenwoordiging: • Een vertegenwoordiger aanwijzen door middel van een volmacht, mits de persoon, die de volmacht afgeeft, wilsbekwaam is. • Benoeming van een beschermingsbewindvoerder, zoals Beheersjebudget door de kantonrechter. Tot 18 jaar vallen kinderen met een verstandelijke beperking onder het ouderlijk gezag of ze hebben een voogd (wettelijke vertegenwoordiger).